Evaluare instituțională


Inspecție generală –  2017

În perioada 20 – 24 noiembrie 2017, în Colegiul Național “Matei Basarab” s-a desfășurat o inspecție generală care a avut în vedere mai multe aspecte specifice prin care s-a realizat îndrumarea, controlul, dar și evaluarea unității școlare în vederea dezvoltării resurselor umane (cadre didactice și de conducere, personal auxiliar) și a creșterii calității educației.

Echipa de inspecție:

 1. Inspector Manea Mihai, coordonator – Domeniul 6;
 2. Inspector Stroescu Marilena – Domeniul 1;
 3. Inspector Regalia Ruxandra – Domeniul 1;
 4. Inspector  Doicin Luminița – Domeniul 7;
 5. Inspector Șerban Cătălina – Domeniul 2;
 6. Inspector Penea Ștefania – Domeniul 4;
 7. Inspector Anghel Clementina – Domeniul 3,   Domeniul 5;

În urma evaluării au fost acordate următoarele calificative:

DOMENIU CALIFICATIV
Managementul școlar, managementul calității, dezvoltarea instituțională, eficiența atragerii folosirii resurselor(umane, financiare, material și informaționale), respectarea legislației în vigoare și a regulamentelor. BINE (calificativ maxim)
Modul de aplicare a curriculumului naţional, dezvoltarea şi aplicarea curriculumului la decizia şcolii/în dezvoltare locală şi calitatea activităţilor extracurriculare realizate de personalul didactic şi unele categorii de personal didactic auxiliar. BINE (calificativ maxim)
Activitatea personalului didactic (proiectare, predare-învățare, evaluare, reglare/remediere, diferențiere a demersului educațional) BINE (calificativ maxim)
Nivelul performanţelor realizate de elevi în învăţare, raportat la standardele educaţionale naţionale (curriculare şi de evaluare) BINE (calificativ maxim)
Modul în care unitatea de învățământ sprijină și încurajează dezvoltarea personală a elevilor și motivația acestora în învățare (consiliere, orientere școlară, asistență individualizată), respectând principiile educației incluzive și asigurarea egalității de șansă BINE (calificativ maxim)
Relaţiile unităţii de învăţământ cu părinţii şi cu comunitatea locală BINE (calificativ maxim)
Atitudinea elevilor faţă de educaţia pe care le-o furnizează unitatea de invatamant BINE (calificativ maxim)

 


 

ARACIP – 2015

În perioada 11 – 12 iunie 2015, în Colegiul Național “Matei Basarab” s-a desfășurat vizita de evaluare externă periodică în vederea atestării nivelului calității serviciilor educaționale oferite de această unitatea de învățământ.

Principalele activități desfășurate:

 • vizitarea spațiilor de învățământ (toate spațiile școlare au fost accesibile comisiei);
 • discuții cu echipa managerială a furnizorului de educație evaluat;
 • consultarea documentelor proiective: PDI, planuri manageriale, planuri de proiectare curriculară și de proiectare a procesului instructiv educativ corelate cu informațiile ce se găsesc pe platforma ARACIP https://calitate.aracip.eu;
 • observarea directă a procesului instructiv-educativ (11 lecții) și a activităților extracurriculare (4 activități);
 • interviu cu personalul angajat din unitatea de învățământ evaluată de cadre didactice, personal didactic auxiliar și personal nedidactic;
 • discuții / interviu cu principalii beneficiari; direcți – elevii, indirecți : părinți și comunitatea locală reprezentați de dl. Marius Gurău – președintele Asociației Părinți-Profesori pe unitatea școlară, d-na Daniela Dragnea-consilier local, reprezentant al Primăriei sectorului 3 București.
 • aplicarea de chestionare tuturor actorilor implicați în procesul instructiv-educativ elevi, cadre didactice și părinți.

 Componența echipei de evaluare: 

 1. DINU Serenella-Liliana, coordonator comisie, cod Registru ARACIP 009-Sud Est/BZ, realizează raportul final și fișierele indicatorilor|1- |16 corespunzătoare evaluării externe a calității educației.
 2. OLTEANU Cristina, membru comisie, cod Registru ARACIP 014-Sud Est/BZ, realizează fișele indicatorilor |17- |43 corespunzătoare evaluării externe a calității educației.
 3. APOSTOIU Toni Marcela membru comisie, cod Registru ARACIP 004-Sud Est/BZ ,realizează raportul final și fișele indicatorilor |1- |16 corespunzătoare pilotării.
 4. BULGARIU Mirela, membru comisie, cod Registru ARACIP 006-Sud Est/BZ, realizează fișele indicatorilor |17- |43 corespunzătoare pilotării.

 Monitor: TĂNASE Michaela Christina, cod Registru ARACIP 096-București Ilfov/B

Observator ISMB: LICHIARDOPOL Gabriela 

În timpul evaluării a fost verificată respectarea cerințelor din:

 • standardele de acreditare aprobate prin G. nr. 21/2007 pentru aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar.
 • standardelor de referinţă aprobate prin G. nr. 1534/2008 pentru aprobarea Standardelor de referinţă şi a indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar

Scopul prezentei evaluări îl constituie:

 • stabilirea nivelului calităţii educaţiei oferite de unitatea de învăţământ, pe baza celor 43 de indicatori de performanţă;
 • atestarea nivelului de calitate a serviciilor educaţionale oferite de unitatea de învăţământ şi
 • reacreditarea unităţii de învăţământ .

În urma evaluării externe s-a stabilit nivelul de realizare a celor 43 de indicatori:

Nr. indicator Indicator de performanță Calificativ evaluare externă
I01 Existența,structura și conținutul documentelor proiective(proiectul de dezvoltare și planul de implementare) FOARTE BINE
I02 Organizarea internă a unității de învățământ FOARTE BINE
I03 Existența și funcționarea sistemului de comunicare internă si externă FOARTE BINE
I04 Funcționarea curentă a unității de învățământ FOARTE BINE
I05 Existența și funcționarea sistemului de gestionare a informației; înregistrarea, prelucrarea și utilizarea datelor și informațiilor. FOARTE BINE
I06 Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi FOARTE BINE
I07 Asigurarea securității tuturor celor implicați în activitatea școlară, în timpul desfășurării programului FOARTE BINE
I08 Asigurarea serviciilor de orientare și consiliere pentru elevi. FOARTE BINE
I09 Existența și caracteristicile spațiilor școlare FOARTE BINE
I10 Dotarea spațiilor școlare FOARTE BINE
I11 Accesibilitatea spațiilor școlare FOARTE BINE
I12 Utilizarea spațiilor școlare FOARTE BINE
I13 Existența, caracteristicile și funcționalitatea spațiilor administrative FOARTE BINE
I14 Existența, caracteristicile și funcționarea spațiilor auxiliare FOARTE BINE
I15 Accesibilitatea spațiilor auxiliare FOARTE BINE
I16 Utilizarea spațiilor auxiliare FOARTE BINE
I17 Dotarea cu mijloacele de învățământ și cu auxiliare curriculare FOARTE BINE
I18 Existența și dezvoltarea fondului bibliotecii școlare/centrului de Informare și documentare FOARTE BINE
I19 Dotarea cu tehnologie informatică și de comunicare EXCELENT
I20 Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de învățământ și auxiliarelor curriculare FOARTE BINE
I21 Procurarea și utilizarea documentelor școlare și a actelor de studii FOARTE BINE
I22 Managementul personalului didactic și de conducere FOARTE BINE
I23 Managementul personalului didactic auxiliar și  personalului nedidactic FOARTE BINE
I24 Definirea și promovarea ofertei educaționale EXCELENT
I25 Existența parteneriatelor cu reprezentanți  ai comunității EXCELENT
I26 Proiectarea curriculumului FOARTE BINE
I27 Realizarea curriculumului FOARTE BINE
I28 Evaluarea rezultatelor școlare EXCELENT
I29 Evaluarea rezultatelor la activitățile extracurriculare (extra-clasă și extra-școlare) EXCELENT
I30 Activitatea științifică FOARTE BINE
I31 Activitatea metodică a cadrelor didactice FOARTE BINE
I32 Constituirea bugetului școlii FOARTE BINE
I33 Execuția bugetară FOARTE BINE
I34 Existența și aplicarea procedurilor de autoevaluare instituțională FOARTE BINE
I35 Existența și aplicarea procedurilor interne de asigurare a calității FOARTE BINE
I36 Dezvoltarea profesională a personalului FOARTE BINE
I37 Revizuirea ofertei educaționale și a proectului de dezvoltare FOARTE BINE
I38 Existența și aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării învățării FOARTE BINE
I40 Optimizarea accesului la resursele educaționale FOARTE BINE
I41 Constitutia bazei de date a unității de învățământ FOARTE BINE
I42 Asigurarea accesului la oferta educațională a școlii FOARTE BINE
I43 Constituirea și funcționarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a caliății FOARTE BINE