Optionale


Curs Practic – Dificultati ale Limbii Romane clasa a IX-a – a XII-a
Argument

Acest curs este destinat elevilor de liceu de la ambele profiluri, umanist şi real, interesaţi de problemele limbii române. Acest demers didactic este cu atât mai util cu cât, în clasele a XI-a şi a XII-a, în trunchiul comun, problemele de limbă română sunt destul de vag reprezentate, urmărindu-se în mod concret o bună pregătire pentru examenele de bacalaureat şi de admitere în învăţământul superior.

În cuprinsul cursului vor fi evidenţiate şi analizate sistematic nivelurile limbii române, oferindu-li-se cursanţilor suportul teoretic pentru a înţelege fenomenele lingvistice şi tendinţele limbii române. Totodată, cursul cuprinde şi proiecţia stilistică şi expresivă a nivelurilor şi a tendinţelor limbii române, realizându-se astfel o legătură permanentă între limbă, literatură şi diverse tehnici de redactare a discursului, ajutându-i pe elevi la dobândirea capacităţii de a înţelege şi a analiza latura expresivă şi, în general formală, a textelor literare şi nonliterare şi de a comunica nuanţat, clar, corect şi concis.

Efectele benefice ale acestui curs contribuie la cultivarea limbi române în societatea noastră, deoarece elevii bine pregătiţi, cu un limbaj corect, nuanţat, elevat se vor opune tendinţelor de degradare a limbii în familie şi în comunitate. De asemenea, limbajul corect, având în vedere interdependenţa dintre limbă şi gândire, este o condiţie esenţială a succesului în viaţă.

Competenţe generale
 1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor în diferite situaţii de comunicare
 2. Folosirea modalităţilor de analiză structurală şi stilistică în receptarea diferitelor texte literare şi nonliterare
 3. Dezvoltarea capacităţii de explorare/ investigare a fenomenului lingvistic
 4. Dezvoltarea capacităţii de comunicare
Lexicology

The argument for choosing “Lexicology” as an optional course

The main reason for choosing this optional course on lexicology is to make students broaden their vocabulary, express themselves more clearly and appropriately in a wide range of situations.

During the course I shall try to refine their understanding of words, exploring boundaries between conceptual meaning, polysemy, synonymy, collocations so that the students will be able to use the item accurately. I shall use a diversity of lexical exercises that will give them the opportunity to practice and improve their vocabulary skills. I shall resort to guided discovery, contextual guesswork and the use of dictionaries as much as possible, as main ways to deal with meaning discovery.

In my opinion the most important aspect of vocabulary teaching is to foster learner independence so that students will be able to deal with new lexis and expand their vocabulary beyond the end of the course.

Competente specifice

 1. Receptarea mesajelor transmise oral sau in scris in diferite situatii de comunicare;
 • Identificarea ideilor principale dintr-un mesaj oral complex
 • Selectarea unor informatii relevante din mai multe texte pentru a indeplini o sarcina de lucru
 • Familiarizarea elevilor cu sensurile figurative, simbolice ale cuvintelor
 • Recunoasterea functiilor stilistice din diverse texte literare
 1. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte
 • Producerea de enunturi folosind termeni si expresii noi
 • Relatarea coerenta a unui eveniment real sau imaginar utilizand perechi de antonime, sinonime sau cuvinte derivate
 • Redactarea de mesaje si scrisori folosind colocatii, verbe complexe si idiomuri
 • Interpretarea unor zicale si proverbe
 1. Realizarea de interactiuni in comunicarea orala sau scrisa
 • Initierea unor dialoguri / conversatii folosind limbaje
 • Exprimarea opiniilor personale
 • Adaptarea formei mesajului la situatia de comunicare in functie de stilul formal / informal folosit de interlocutor
 1. Transferul si medierea mesajelor orale sau scrise in situatii variate de comunicare
 • Traducerea unor scurte texte literare cu ajutorul dictionarului
 • Reformularea unor enunturi folosind criteriul sintactic si morfologic
Go For English

Argument

Cursul se adresează elevilor clasei a IX-a, profil matematică-informatică, cu ore de predare intensive a limbii engleze și propune un conținut nou pentru studiul culturii si civilizației anglo-saxone timp de o oră pe saptămână, pe durata anului școlar 2015-2016.

Proiectat ca un complement al programei obligatorii, cursul intenționează să dezvolte capacitatea de comunicare orală și scrisă a elevilor, oferind acestora posibilitatea de a-și exprima în mod spontan opiniile și creativitatea. Astfel, parcurgerea unor pagini clasice din literature anglo-saxonă, precum și a unor texte non-ficționale devine mijloc de sensibilizare culturală și prilej de discuții/dezbateri și punctul de pornire al unor proiecte originale de grup.

În al doilea rând, cursul urmarește largirea orizontului cultural al elevilor prin prezentarea unor informații diversificate și relevante despre cultura anglo-saxonă în context geografic, istoric și social.

Cursul are, de asemenea, în vedere aspectul formative al personalității elevilor, încurajând recursul la lectură și dezvoltarea judecații critice.

Competențe generale

 1. Receptarea mesajului unui text literar/non-ficțional;
 2. Corelarea unui mesaj scris cu un mesaj vizual/audio în vederea unui tot coerent;
 3. Exprimarea liberă a opiniilor sub formă orală și scrisă coerente;
 4. Comunicarea cu lumea înconjurătoare prin intermediul propriilor creații;
 5. Aprecierea, la justa valoare, a calității unei creații proprii sau aparținând unui coleg;
English Through The Open Window

Argument

Acest curs opțional se adrează elevilor din clasele a XI a și are următoarele scopuri principale:

 • Informarea stundeților despre aspect cheie ale istoriei, culturii britanice       si americane;
 • Ghidarea și rafinarea manierei de abordare a dimensinuii estetice a culturii, prin punerea la dispoziția studemnților de concept operaționale din domeniul teoriei literare;
 • Ajutarea stundeților în a înțelege că trecdutul unei nații reprezintă zestrea prezentului;
 • Conturarea unei imagini a ceea ce înseamnă cultura britanică și americană și cum această cultură se regăsește în contempora-neitate în ecranizări sau puneri în scenă de mare clasă artistică;
 • Ghidarea și rafinarea abordării din perspectivă emoțională a aspectelor culturale;
 • Ajutarea elevilor în a întelege că limba unei nații este fundamental legată de moștenirea culturală a acesteia;

Obiective

 1. Formarea și dezvoltarea deprinderilor de receptare, elaborare și analizare a textelor scrise.
 2. Dezvoltarea capacității de interacțiune cu un text scris.
 3. Dezvoltarea deprinderilor de receptare și elborare de mesaje orale.
 4. Dezvolatrea unor reprezentări culturale și interesului față de cultură, în special literatura anglo-saxonă.

 

Limba germană – limba a III-a
Notă de prezentare

Curriculumul de LIMBI MODERNE a a fost elaborat avându-se în vedere următoarele:

 • noua structură a sistemului de învăţământ liceal din România;
 • necesitatea de a oferi prin curriculum un răspuns mult mai adecvat cerinţelor sociale, exprimat în termeni de achiziţii finale u or evaluabile la încheierea ciclului inferior al liceului.

Prezentul curriculum urmăreşte structurarea ciclului inferior al liceului pe filiere i profiluri i a fost elaborat urmărindu-se:

 1. formarea şi dezvoltarea de competenţe de comunicare şi interacţiune. Elevul va fi capabil să utilizeze conştient şi adecvat funcţional modalităţi şi tehnici de interacţiune (orală şi în scris) în diverse contexte comunicative.
 2. Dezvoltarea personala multilingvistica a elevilor

Obiectivul fundamental al disciplinei Limba germane Limba a 3 a este achiziţionarea şi dezvoltarea suplimentară de către elevi a competenţelor de comunicare necesare pentru o comunicare adecvată situaţional / acceptată social prin însuşirea de cunoştinţe, deprinderi şi atitudini specifice, în conformitate cu ”Implementation of “Education & Training 2010” programme” (2003), la niveluri echivalente cu cele prevăzute în Cadrul European Comun de Referinţă.

Argument

limbă străină se predă şi se învaţă pentru a fi folosită mai apoi în comunicare şi ca mijloc de cautare a informaţiei. Secolul 20 şi 21 au fost marcate, pe de o parte de conflicte şi evenimente ce au schimbat faţa lumii semnificativ, iar, pe de alta parte, s-a înregistrat un extraordinar progres tehnic, lucru care a dus la o mobilitate a populaţiei, dar şi la noi nevoi cum ar fi însuşirea unei limbi străine.

Faptul că ţara noastră face parte din Uniunea Europeană impune o deschidere mai mare către culturi şi civilizaţii noi şi implică automat şi cunoaşterea a unei limbi străine, discutându-se deja despre multilingvism ca o necesitate.

Din această perspectivă dorim ca introducerea celei de-a treia limbi străine la clasele cu profil filologie sau socio-umane să dezvolte această competenţă a multilingvismului.

Elevii care au început limba germană ca opţional, limba a 3 a de studiu în clasa a IX-a, vor continua studiul limbii din aceeaşi perspectivă metodologică, cu accent pe comunicare, pentru că trec la un nou nivel – A2 – potrivit Cadrului European de Referinţă.

In această etapă se va urmări, într-o măsură mai mare, dezvoltarea interesului pentru descoperirea culturii şi civilizaţiei germane, precum şi realizarea de interacţiuni în comunicarea orală.

Urmărim, de asemenea, aprofundarea şi extinderea structurilor gramaticale şi lexicale necesare unei mai bune comunicări. Se vor aborda mai des proiecte în echipă sau individuale, teme de interes general sau specifice vârstei, folosind noile tehnologii puse la dispoziţie de şcoală.

Ora de curs va urmări abordarea şi dezvoltarea tuturor abilităţilor – Hörverstehen, Leseverstehen, Sprechen, Schreiben – astfel încât elevii să fie motivaţi să înveţe cu plăcere, iar rezultatele să fie conform programei şi obiectivelor propuse.

Consideram că opţionalele oferă elevilor şanse mai mari pentru o dezvoltarea profesională solidă şi le oferă un atu în viitor.

Competențe generale
 1. Receptarea textelor mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situaţii de comunicare
 2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte
 3. Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală sau scrisă
Funcţii reale I
Argument

Cursul reprezintă, din punct de vedere teoretic şi aplicativ, o serie de teme care prelungesc în mod natural studiul realizat la matematică în clasele a X-a şi a XI-a, urmărind înzestrarea elevilor cu mai multe cunoştinţe pentru o înţelegere profundă a analizei matematice precum şi familiarizarea acestora cu metodele specifice de studiu.

Pornind de la ideea că analiza matematică este una din cele mai importante părţi ale matematicii de liceu, dar şi una dintre cele mai dificile, exerciţiile şi problemele ce se vor rezolva în cadrul acestui curs vor fi de toate gradele de dificultate, astfel încât să permită atât fixarea cunoştinţelor de bază, cât şi antrenarea în vederea obţinerii unor performanţe superioare în domeniu.

Problemele ce vor fi prezentate în fiecare capitol vin în sprijinul cunoaşterii şi aprofundării conceptelor matematice, specifice clasei a XI-a, a perfecţionării deprinderilor de calcul, a dezvoltării capacităţilor intelectuale de explorare, investigare şi de rezolvare a problemelor cu conţinut practic – aplicativ.

Competenţe specifice
 1. Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor, a terminologiei şi a procedurilor de calcul;
 2. Dezvoltarea capacităţilor de explorare – investigare şi de rezolvare de probleme;
 3. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte variate;
 4. Explorarea unor proprietăţi cu caracter local şi/sau global ale unor funcţii utilizând continuitatea şi derivabilitatea;
 5. Modelarea unor situaţii din diferite domenii cu ajutorul şirurilor/funcţiilor în scopul rezolvării unor probleme specifice.

 

Funcţii reale II
Argument

Cursul reprezintă, din punct de vedere teoretic şi aplicativ, o serie de teme care prelungesc în mod natural studiul realizat la matematică în clasele a X-a, a XI-a şi a XII-a, urmărind înzestrarea elevilor cu mai multe cunoştinţe pentru o înţelegere profundă a analizei matematice precum şi familiarizarea acestora cu metodele specifice de studiu în acest domeniu.

Pornind de la ideea că analiza matematică este una din cele mai importante părţi ale matematicii de liceu, dar şi una dintre cele mai dificile, exerciţiile şi problemele ce se vor rezolva în cadrul acestui curs vor fi de toate gradele de dificultate, astfel încât să permită atât fixarea cunoştinţelor de bază, cât şi antrenarea în vederea obţinerii unor performanţe superioare în domeniu.

Problemele ce vor fi prezentate în fiecare capitol vin în sprijinul cunoaşterii şi aprofundării conceptelor matematice, specifice clasei a XII-a, a perfecţionării deprinderilor de calcul, a dezvoltării capacităţilor intelectuale de explorare, investigare şi de rezolvare a problemelor cu conţinut practic – aplicativ.

Competenţe specifice
 1. Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor, a terminologiei şi a procedurilor de calcul;
 2. Dezvoltarea capacităţilor de explorare – investigare şi de rezolvare de probleme;
 3. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte variate

 

Tehnici și metode de rezolvare a problemelor de examen și concurs

Cursul opțional ” Tehnici și metode de rezolvare a problemelor de examen și concurs” este conceput pentru a-i familiariza pe elevi cu exercițiile și problemele date la examenul de bacalaureat sau de admitere în anumite instituții de învățământ superior și la diferite concursuri. Prin parcurgerea acestui curs opțional, ne propunem ca elevii să stăpânească metode și tehnici variate și eficiente de rezolvare a exercițiilor și problemelor date la examene și concursuri, adecvate structurii și tipurilor de cerințe specifice. De asemenea, pentru elevii capabili de performanță cursul oferă oportunitatea pregătirii de bază pentru participarea la diferite competiții.

Acest curs poate fi implementat atât la clasa a XI-a, cât și la clasa a XII-a. Conținuturile și competențele propuse sunt structurate spre a fi în deplină concordanță cu programele școlare obligatorii și cu cele pentru examene sau concursuri și sunt diferențiate în acest sens pentru clasele cu specializarea matematică-informatică, respectiv științe ale naturii.

Cursul opțional ” Tehnici și metode de rezolvare a problemelor de examen și concurs” urmărește ca prin metodele de învățare propuse să încurajeze elevii în a-și gestiona ei înșiși propriul proces de învățare, sporind gradul de responsabilitate al acestora față de studiu. Elevii vor fi îndrumați să-și identifice nevoile de învățare și să aleagă căile potrivite pentru satisfacerea acestora. Un rol esențial în acest proces îl va avea utilizarea calculatorului pentru documentare, pentru realizarea unor materiale suport, pentru comunicare și facilitarea lucrului în echipă.

Accentul în cadrul acestui curs opțional va fi pus în mod hotărâtor pe asimilarea de către elevi a unor tehnici eficente și atractive de studiu, care să poată fi utilizate și în alte situații.

Suportul de curs este conceput astfel încât să îi sprijine pe elevi în studiul individual, având în structura sa elementele fundamentale de teorie specifice conținuturilor stabilite, modele variate de exerciții cu rezolvari complete și explicații, iar în final exerciții propuse spre rezolvare pentru pregatirea examenelor și concursurilor, prin care se urmărește atingerea unui nivel superior de cunoaștere și competență.

 COMPETENŢE GENERALE:
 • Utilizarea conceptelor specifice fiecărei teme;
 • Utilizarea limbajului ştiinţific specific în formularea explicaţiilor, în conducerea investigaţiilor necesare îmbogățirii cunoștințelor;
 • Utilizarea tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor în culegerea de date, în prelucrarea şi comunicarea lor;
 • Identificarea unor fenomene, procese şi procedee întâlnite în activitatea cotidiană;
 • Dobândirea unei gândiri flexibile și creative, benefică abordării eficiente a subiectelor de examen și concurs;
 • Sporirea încrederii în forţele proprii de a studia atât conținuturile programelor de examen sau concurs, cât și matematica în general.
COMPETENŢE SPECIFICE

La finalul parcurgerii acestui curs opțional, elevii vor fi capabili:

I.
 • să își identifice nevoile de învățare specifice unei teme;
 • să aleagă căile adecvate pentru satisfacerea nevoilor de învățare identificate;
 • să realizeze propriile materiale pe baza documentării pentru o anumită temă;
 • să realizeze un schimb eficient, dinamic și constructiv de informații cu colegii lor;
 • să utilizeze sursele variate de informaţii în scopul documentării;
 • să organizeze informaţiile şi conceptele ştiinţifice;
 • să clasifice şi să sistematizeze informaţiile şi conceptele ştiinţifice dobândite;
 • să identifice problemele şi situaţiile problemă;
 • să exprime opiniile critice şi pertinente în raport cu fenomenele şi procesele studiate;
II.
 • să identifice noțiunile din lista de conținuturi;
 • să selecteze elementele teoretice adecvate itemilor ce trebuiesc rezolvați ;
 • să realizeze conexiuni între noțiunile studiate anterior și cele nou introduse de către programele școlare, în vederea găsirii unor soluții variate de rezolvare a exercițiilor și problemelor;
 • să înţeleagă proprietățile noțiunilor matematice studiate;
 • să explice proprietățile noțiunilor matematice studiate;
 • să utilizeze în contexte variate cunoștințele dobândite;
 • să valorifice cunoștințele dobândite în situații de învățare diverse și în scopul obținerii celor mai potrivte soluții pentru itemii propuși spre rezolvare.
Educatie pentru sanatate (2016 – 2017)

Aceasta disciplina optionala se va desfasura pe parcursul a 2 ani, cate o ora pe saptamana  si va fi propusa pentru anul 2016-2017, claselor a XI-a, profil real, specializarea stiintele naturii.

Nota de prezentare

Dreptul la sănătate este unul din drepturile fundamentale ale omului. Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, sănătatea individului este definită drept “o stare de bine fizică, mentală şi socială şi nu doar absenţa bolii sau a infirmităţii”. Din perspectivă publică, sănătatea constituie, datorită imenselor sale implicaţii individuale, sociale şi demografice, unul dintre obiectivele cele mai vizate de politicile şi strategiile guvernamentale din întreaga lume. In acest sens, în 1977 , statele membre ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (inclusiv România), au decis în mod unanim că “ţelul social principal al guvernelor şi OMS în decadele viitoare, să fie realizarea unei stări de sănătate a întregii populaţii a Globului, care să permită tuturor oamenilor să ducă o viaţă productivă din punct de vedere economic şi social”.

Prezenta programă face parte integrantă din Programul Naţional “Educaţia pentru sănătate în şcoala românească” şi este adresată în special cadrelor didactice care doresc să îşi asume roluri de formatori şi facilitatori ai dezvoltării armonioase a copilului şi adolescentului, a stării lui de bine şi a unei calităţi superioare a vieţii. Ea constituie un instrument util în realizarea la clasă a activităţilor de educaţie pentru sănătate. In acelaşi timp programul se adresează elevilor, părinţilor acestora şi întregii comunităţi.

Abordarea domeniilor educaţiei pentru sănătate este realizată din perspectivă ştiinţifică, pedagogică şi legislativă. Cadrul didactic poate utiliza şi armoniza informaţia pe cicluri de dezvoltare, în funcţie de nivelul clasei, de dezvoltarea psihosomatică a elevilor şi de particularităţile locale. Programele şcolare vin în întâmpinarea nevoilor fundamentale de educaţie ale oricărui copil şi adolescent iar formarea unui stil de viaţă sănătos, integrarea sexualităţii în maturarea emoţională, controlul stresului, dobândirea de repere în orientarea şcolară şi profesională devin condiţii esenţiale pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevului.

Prin elaborarea unui oferte de curriculum şcolar de “Educaţie pentru sănătate” ca disciplină opţională s-a urmărit promovarea cunoştinţelor corecte privind diverse aspecte ale sănătăţii şi formarea de atitudini şi deprinderi indispensabile unui comportament responsabil şi sănătos.

Şcoala, prin autoritatea morală pe care o are, poate aduce o contribuţie substanţială în transmiterea acestor cunoştinţe de educaţie pentru sănătatea elevilor, şi are abilitatea şi capacitatea de a cuprinde şi de a se adresa, în timp, unui procent ridicat de populaţie.

Obiectivele urmărite în cadrul Programului Naţional “Educaţia pentru sănătate în şcoala românească” vizează:

 1. promovarea sănătăţii şi a stării de bine a elevului, respectiv:
 • funcţionarea optimă din punct de vedere somatic, fiziologic, mintal, emoţional, social şi spiritual;
 • formarea unui stil de viaţă sănătos.
 1. dezvoltarea personală a elevului, respectiv:
 • autocunoaşterea şi construirea unei imagini pozitive despre sine;
 • comunicare şi relaţionare interpersonală;
 • controlul stresului;
 • dezvoltarea carierei personale.
 1. prevenire, respectiv:
 • prevenirea accidentelor şi a comportamentelor cu risc pentru sănătate; prevenirea atitudinii negative faţă de sine şi viaţă;
 • prevenirea conflictelor interpersonale, a dezadaptării sociale şi a situaţiilor de criză.
 • Programul naţional şi curriculum-ul de Educaţie pentru sănătate urmăresc:
 • să asigure educarea populaţiei şcolare pentru un stil de viaţă sănătos;
 • să faciliteze accesul la o informaţie corectă, avizată, atât în mediul urban cât şi în mediul rural;
 • să realizeze, în mod indirect, educaţia adulţilor;
 • să conducă la diminuarea numărului de îmbolnăviri şi reducerea comportamentelor cu risc pentru sănătate;
 • să contribuie la creşterea calităţii actului medical.

Programul naţional “Educaţia pentru sănătate în şcoala românească” oferă în ansamblul său, din perspectiva strategiei sale de realizare, dezvoltarea componentei de educaţie pentru sănătate atât în cadrul unui curriculum cât şi ca activităţi extracurriculare şi extraşcolare.

In procesul de elaborare a curriculum-ului de Educaţie pentru sănătate în învăţământul primar, gimnazial şi liceal s-au avut în vedere trei repere fundamentale:

 • raportarea la dinamica şi la necesităţile actuale precum şi la finalităţile de perspectivă ale sistemului românesc de învăţământ, generate de evoluţiile sociale;
 • raportarea la tendinţele actuale şi la criteriile internaţionale general acceptate în domeniul reformelor curriculare;
 • raportarea la acele tendinţe ale sistemului românesc de învăţământ care sunt pertinente din punctul de vedere al redimensionării valorilor educaţiei.

Alături de reperele enunţate mai sus, s-a avut în vedere construirea programelor şcolare pe baza următorilor indicatori:

 • nivelul, varietatea şi complexitatea intereselor educaţionale ale elevilor pe probleme de sănătate;
 • ritmul multiplicării permanente a domeniilor cunoaşterii şi a nevoilor de educaţie; exigenţele formării personalităţii elevului într-o lume în schimbare.

Elaborarea curriculum-ului de Educaţie pentru sănătate a urmărit, totodată:

 • adecvarea curriculum-ului, în ansamblul său, la contextul socio-cultural naţional;
 • racordarea curriculum-ului la evoluţiile în domeniu înregistrate în plan internaţional;
 • coerenţa, manifestată atât la nivelul relaţiei dintre curriculum şi finalităţile sistemului de învăţământ cât şi la nivelul diferitelor componente intrinseci ale acestuia; pertinenţa curriculum-ului în raport cu obiectivele educaţionale;
 • transparenţa curriculum-ului în raport cu obiectivele educaţionale;
 • articularea optimă a fazelor procesului curricular în ansamblul său: proiectare, elaborare, aplicare, revizuire permanentă.

Curriculum-ul de Educaţie pentru sănătate a fost elaborat în variantă modulară.

Concepţia organizării modulare a conţinuturilor îi aparţine lui L. D’Hainaut, conform căruia un modul didactic trebuie să satisfacă următoarele cerinţe fundamentale:

“a. să prezinte sau să definească un ansamblu de situaţii de învăţare; b. să posede o funcţie proprie, specificată cu grijă şi să vizeze obiective bine definite; c. să propună probe în vederea orientării celui ce studiază şi/sau a acelui ce predă şi să le ofere un feed-back; d. să poată să se integreze în itinerariile şi logicile învăţării.”

Organizarea modulară urmăreşte să ofere utilizatorului o bază flexibilă pentru aplicarea programului naţional Educaţia pentru sănătate în şcoala românească, în cadrul orelor de Curriculum la Decizia Scolii (CDS).

Competente generale

1. Utilizarea unor noţiuni, concepte, legi şi principii specifice educaţiei pentru sănătate.

2. Investigarea şi rezolvarea unor probleme vizând sănătatea

Crearea paginilor web în Macromedia Dreamweaver
Argument

Introducerea acestui opţional se poate argumenta prin aceea că :

– sub aspect formativ, modelează aptitudinile elevilor, le stimulează creativitatea, le dezvoltă deprinderi de muncă independentă, îi învaţă să-şi controleze argumentarea, să accepte schimbul flexibil de idei.

– în planul conduitei psiho-sociale, contribuie la dezvoltarea spiritului de echipă, a schimbului de idei, a participării comune la găsirea unor strategii euristice de rezolvare a problemelor propuse.

Parcurgerea acestui curriculum permite elevilor să-şi formeze priceperi si deprinderi de lucru în laboratorul de informatică, ceea ce suprapunându-se peste cunostinţele teoretice, îi determină sa indrăgeasca mai mult informatica.

De asemenea, facilitează cunoaşterea şi inţelegerea evoluţiei informaticii ca ştiinţă, prin realizarea de pagini web. Permite dezvoltarea capacităţii de comunicare, utilizând limbajul specific informaticii. Ajută la formarea unor valori si atitudini referitoare la impactul informaticii ca ştiinţă.

Competenţe specifice
  1. Cunoaşterea şi inţelegerea modului de lucru cu Dreamweaver
  2. Organizarea şi prelucrarea diferitelor obiecte, bare de navigare, inserarea textului, imaginilor şi linkurilor;
  3. Identificarea şi aplicarea formularelor, frame-urilor şi a diferitelor componente.
  4. Identificarea şi aplicarea modalităţilor de publicare a unui site web, verificarea compatibilităţii cu browsere web.
  5. Realizarea unui proiect practic utilizând o aplicaţie specifică domeniului.
Web Design
Argument

Cursul opţional Web design, structurat pe un an de studiu, are ca scop dezvoltarea capacităţii de asigurare a unui aspect profesionist pentru un site web.

Nevoia de a-şi crea şi gestiona propriul site web în diferite scopuri (server pentru jocuri, pagini personale, blog etc.) i-a determinat pe elevi să opteze pentru acest curs.

Cascading Style Sheets, sau CSS pe scurt, este un standard al zilelor noastre, ce oferă designerilor/programatorilor un mod eficient de a controla modul de prezentare a paginilor web. În zilele noastre CSS a ajuns sa fie în mod primar, un limbaj folosit exclusiv doar pentru web design – însă nu putem exclude faptul că acest limbaj este folosit şi în alte medii de programare.

CSS vine cu un nou standard, şi anume că printr-un singur fişier să fie controlat întreg aspectul proiectului. WEBCSS nu necesita cunoştinţe avansate de hardware sau software, ci mai mult câteva cunoştinţe HTML, pentru a putea fi învăţat.

Competenţe specifice
 1. Cunoaşterea şi înţelegerea modului de lucru cu limbajul CSS
 2. Organizarea şi prelucrarea diferitelor obiecte incluse în program margini, liste, tabele, outline, padding şi border.
 3. Identificarea şi aplicarea categoriilor, a formularului de căutare şi a diferitelor componente.
 4. Proiect practic.

 

Jocuri didactice în Flash
Argument

Cursul opţional Jocuri didactice în Flash, structurat pe un an de studiu, are ca scop familiarizarea elevilor din clasa a XI-a cu crearea, publicarea unui site web şi realizarea de jocuri didactice în Flash.

Acest curs a fost ales de elevi datorită faptului că pe piaţa muncii există numeroase joburi care implică realizarea de site-uri web sau jocuri didactice pentru companii şi diverse instituţii publice sau private.

Realizarea proiectelor în cadrul activităţilor practice va urmări dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă. De asemenea, facilitează cunoaşterea şi inţelegerea evoluţiei informaticii ca ştiinţă, prin realizarea de pagini web sau jocuri didactice. Permite dezvoltarea capacităţii de comunicare, utilizând limbajul specific informaticii. Ajută la formarea unor valori şi atitudini referitoare la impactul informaticii ca ştiinţă.

Competenţe specifice
 1. Cunoaşterea şi înţelegerea modului de lucru cu Adobe Flash CS5.
 2. Organizarea şi prelucrarea diferitelor obiecte, culori, efecte de culori Gradient.
 3. Identificarea şi aplicarea elementelor Symbol, butoane, imagini din surse externe, cadre de animaţie, video şi a diferitelor componente.
 4. Identificarea şi aplicarea modalităţilor de publicare a unui site web, verificarea compatibilităţii cu browsere web.
 5. Proiect practic.

 

Editare Foto-Video
Argument

Programul de editare foto-video (Adobe Photoshop CC ) este un program de procesare a imaginii utilizat pentru arta digitală, pictura digitală, editare web design, corecţie şi ajustări de imagine, editare video.
Scopul acestui curs este de a familiariza elevii cu un program de editare grafică, corecţie fotografică şi editare video.

Competențe specifice

1. Identificarea operaţiilor de prelucrare grafică şi a formatelor grafice
2. Utilizarea instrumentelor de selecţie şi editare
3. Utilizarea layerelor, măştilor şi SmartObject
4. Identificarea instrumentelor pentru transformări ale documentului şi imaginii
5. Utilizarea instrumentelor de corecţie,retuşare fotografică, îmbunătăţirea clarităţii imaginii şi corecţii ale distorsiunii imaginii
6. Utilizarea instrumentelor vectoriale
7. Realizarea setărilor de iesţire
8. Realizarea editarii video
9. Realizarea unui proiect practic

Istoria Monarhiei în România (1866-1947)
Nota de prezentare

Programa cursului intitulat „Istoria Monarhiei în România. 1866-1947” face parte din oferta de cursuri opţionale propusă elevilor şi profesorilor de istorie de către M.E.C.T.S. în cadrul curriculum-lui la decizia şcolii (CDŞ). Aceasta este destinată elevilor din clasele a XI-a – a XII-a şi se desfăşoară pe durata unui an şcolar, o oră pe săptămână).

Programa şcolară de curs opţional Istoria Monarhiei în România (1866-1947), prin competenţele generale şi competenţele specifice pe care le formulează, răspunde unui set de finalităţi ale studierii disciplinei Istorie, în ciclul superior al liceului, circumscrise următoarelor idei:

 • formarea capacităţii de a reflecta asupra lumii, de a formula şi de a rezolva probleme pe baza achiziţiilor din diferite domenii ale cunoaşterii;
 • stimularea receptivităţii şi a expresivităţii prin intermediul unor reprezentări multiple ale istoriei politice, în scopul construirii unei vieţi de calitate;
 • dezvoltarea competenţelor esenţiale pentru reuşita personală şi socio-profesională: comunicare, gândire critică, prelucrarea şi utilizarea contextuală a unor informaţii complexe;
 • asigurarea condiţiilor favorabile manifestării morale, autonome şi responsabile din punct de vedere civic.

Cursul opţional se adresează elevilor din cursul superior al liceului şi are drept scop familiarizarea acestora cu importanţa şi rolul monarhiei în România, în contextul pluralismului şi diversităţii de idei, al eficientizării cunoaşterii statului de drept, democratic, monarhic – constituţional şi parlamentar.

Cursul se focalizează pe înţelegerea specificului cunoaşterii de tip istoric, aplicabil în cazul de faţă atât domeniului politic, cât şi celui public, putând fi încadrat următoarelor conţinuturi:

 1. Oamenii, societatea şi lumea ideilor,
 2. Statul şi Politica,
 3. Relaţii internaţionale.

Programa cursului Istoria Monarhiei în România (1866-1947) a fost realizată având în vedere atingerea obiectivelor sistemului învăţământului preuniversitar românesc, adecvarea acestora la asigurarea educaţiei pentru o cetăţenire democratică.

Programa are în vedere realizarea următoarelor cerinţe:

 • să asigure o abordare complementară la temele care tratează istoria monarhiei în România, rolul acestei instituţii în modernizarea societăţii româneşti şi pe care elevii le studiază în cursul superior al liceului, în cadrul cursului general de istorie;
 • să stimuleze interesul elevilor pentru istoria monarhiei în România secolelor al XIX-lea – al XX-lea;
 • să permită elevilor din cursul superior al liceului să reflecteze asupra impactului domeniului politicului şi al monarhiei în viaţa societăţii româneşti;
 • să suplimenteze oportunităţile de predare-învăţare, contribuind la atingerea competenţelor specifice claselor de liceu;
 • să răspundă unor interese legitime ale elevilor de liceu faţă de cunoaşterea statutului, importanţei şi rolului monarhiei în modernizarea şi evoluţia societăţii româneşti;
 • să susţină finalităţile cursului general de istorie prin setul de valori şi atitudini propus şi prin competenţele specifice pe care le promovează;
 • să propună un demers didactic realizat din perspectiva educaţiei pentru un pluralism şi diversitatea de idei, a perspectivelor multiple asupra istoriei, a utilizării surselor multiple de informare şi documentare;
 • să asigure premisele pentru continuarea învăţării după finalizarea studiilor liceale;

Programa de curs opţional Istoria Monarhiei în România (1866-1947) încearcă să ofere un răspuns posibil la interesele de cunoaştere ale elevului de liceu, la evoluţiile din domeniul cercetării ştiinţifice, precum şi la viziunea societăţii contemporane asupra educaţiei, aşa cum reiese din diferite documente la nivel european şi Recomandările No.1283/1996 şi 15/2001 ale Adunării Parlamentare a Consiliului Europei referitoare la studiul istoriei şi al educaţiei civice.

Competenţe generale
  1. Utilizarea eficientă a comunicării şi a limbajului de specialitate.
  2. Exersarea demersurilor şi a acţiunilor civice democratice.
  3. Aplicarea principiilor şi a metodelor adecvate în abordarea surselor istorice.
  4. Folosirea resurselor care susţin învăţarea permanentă.

 

O istorie a comunismului  din  România
Nota de prezentare

Programa cursului intitulat ”O istorie a comunismului din România” face parte din oferta de cursuri opţionale propusă elevilor şi profesorilor de istorie de MECT în cadrul curriculum-ului la decizia şcolii (CDŞ).

Programa cursului ”O istorie a comunismului din România” a fost concepută având în vedere următoarele elemente:

 • Programa răspunde unor interese legitime ale societăţii, în general, faţă de evoluţia societăţii româneşti contemporane;
 • Se adresează elevilor din ciclul superior al liceului;
 • Este alcătuită astfel încât să fie parcursă într-un an şcolar;
 • Susţine finalităţile cursului general de istorie prin setul de valori şi atitudini propus şi prin competenţele specifice pe care le promovează;
 • Propune un demers didactic realizat din perspectiva educaţiei pentru drepturile omului, a educaţiei pentru diversitate, a educaţiei pentru dimensiunea de gen, a perspectivelor multiple asupra istoriei, a problemelor sensibile şi controversate, a strategiilor de argumentare, negociere şi cooperare, a utilizării surselor multiple de informare şi documentare;
 • Este o abordare complementară la temele care tratează istoria comunismului din România şi pe care elevii le studiază pe parcursul liceului în cadrul cursului general de istorie;
 • Propune dezvoltarea unui demers didactic axat pe patru coordonate:
  • O deconstrucţie a mecanismelor de putere şi psihologice pe care s-a întemeiat instaurarea comunismului în România şi menţinerea la putere a regimului comunist;
  • O ofertă de cunoaştere centrată pe exersarea demersurilor şi acţiunilor civice democratice;
  • Realizarea unui demers autonom de cunoaştere;
  • Un exerciţiu care are în vedere educarea elevilor pentru utilizarea resurselor care susţin învăţarea permanentă;
 • Este în acord cu recomandările Consiliul Europei referitoare la studiul istoriei, cu Memorandumul Comisiei Europene cu privire la educaţia permanentă şi cu alte documente asumate de România pe plan internaţional; Programa este structurată astfel:
 • Valori şi atitudini
 • Competenţe specifice şi conţinuturi
 • Sugestii metodologice
Competenţe specifice
 1. Selectarea şi comentarea surselor istorice pentru a susţine / combate un punct de vedere
 2. Descoperirea în sursele de informare a perspectivelor diferite asupra evenimentelor şi proceselor istorice
 3. Analiza diversităţii sociale, culturale şi de civilizaţie în istorie pornind de la sursele istorice
 4. Compararea şi evaluarea unor argumente în vederea formulării unor judecăţi personale
 5. Construirea unor demersuri de tip analitic cu privire la situaţii şi contexte economice, sociale, politice, culturale, de mentalitate.
 6. Descoperirea constantelor în evoluţia fenomenelor istorice studiate
 7. Descoperirea unor oportunităţi în cercetarea istoriei ca sursă a învăţării permanente
 8. Integrarea cunoştinţelor obţinute în medii non-formale de învăţare în analiza fenomenelor istorice studiate
 9. Analizarea instituţiilor, normelor şi procedurilor de guvernare
 10. Folosirea strategiilor de negociere şi cooperare civică
 11. Proiectarea unui demers de cooperare pentru identificarea şi realizarea unor scopuri comune
 12. Proiectarea unei cercetări cu subiect istoric
Istore – Geografie: Bucurestiul din inima mea
Continuturi
  1. Cetatea lui Bucur. Oameni şi locuri. (profesor Aurelian Ene)

1.1 Aşezarea geografică a oraşului
1.2 Relieful şi elementele bio-climatice
1.3 Vetre de locuire în Vlasia
1.4 Întemeierea “Cetăţii Bucureştilor”. Vremelnic oraş, statornic sat

  1. Repere istorice în devenirea oraşului. Personalităţi care au studiat istoria oraşului (profesor Viorica Popa)
  2. Târg sau cetate? Bucureştii în competiţia cu oraşele din drumul Braşovului (profesor Aurelian Ene)

3.1 Drumurile comerciale din Ţara Românescă
3.2 Cetăţi de scaun si orase din drumurile Braşovului: Târgovişte, Curtea de Argeş, Câmpulung, Tîrgşor, Gherghiţa, Ploieşti

  1. Casa şcolii şi împrejurimile sale. Cartierul meu, în oraşul din inima mea.

4.1 Casele şcolii “Matei Basarab” (profesor Viorica Popa)
4.2 Cartierul meu. Studiu de caz (profesor Aurelian Ene)

  1. Administraţia oraşului. Evoluţie şi contemporaneitate.

5.1 De la “Agie” la Primărie( profesor Viorica Popa)
5.2 Etape în creşterea suprafeţei oraşului . Cartierele Bucureştilor( profesor Aurelian Ene)
5.3 Oraşul după 1950. Planuri de urbanizare ale oraşului Bucureşti(profesor Aurelian Ene)
5.4 Oraşul în perioada 1970-1984. Marile ansambluri de locuinţe( profesor Aurelian Ene)
5.5 Centrul civic (profesor Aurelian Ene)

  1. Tezaurul urban. Arhitectura şi arta stradală (profesor Aurelia Coldea)

6.1 Patrimoniul arhitectural al Bucureştilor
6.2 Arta stradală

  1. Oraşul în drumul său spre viitor (profesor Aurelian Ene)

7.1 Remodelarea mediului urban al cartierului meu. P.U.Z.-ul meu.

  1. La pas prin Bucureşti (parcuri, teatre, muzee) (profesor Aurelia Coldea)

8.1 Parcurile oraşului.
8.2 Universităţi, teatre, muzee. Case memoriale.
8.3 Mitropolia şi bisericile din Bucureşti.

  1. Profilul bucureşteanului de-a lungul timpului( profesor Aurelian Ene)
  2. Personaje celebre ale Bucureştiului. (profesor Viorica Popa)
  3. Cu drag, din Bucureşti! (profesor Viorica Popa)

Excursia 1-a
Tema: Mahalaua Lucaci
Obiective: Scurt istoric al Liceului Matei Basarab – casa Ionescu Gion – casa Ilovici – Treboniu Laurian si Liceul Matei Basarab

Excursia a 2-a
Tema: Mahalaua Lucaci
Obiective: istoricul strazii Mircea Voda si casa Eliad

Excursia a 3-a
Tema:   Mahalaua Stelea
Obiective:   Biserica Sfintul Mina – strada Radu Calomfirescu, casa vornicului Dan – casa breslelor – biserica Sfintul Gheorghe Vechi – Minastirea Baratia

Excursia a 4-a
Tema:  Mahalaua Tirgu Cucului
Obiective  Biserica Sfintul Gheorghe Nou – fostul han al Minastirii Sfintul Gheorghe Nou – stilul brincovesc

Excursia a 5-a
Tema:   Sfintul Sava
Obiective:   Palatul Sutu, actualul Muzeu de Istorie al Municipiului Bucuresti

 

Matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii
Argument

Cursul opţional „Matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii”, aprobat cu OMEN nr. 3806/29.05.2013, este conceput în vederea dezvoltării de competenţe – cunoştinţe, abilităţi, atitudini – la elevi din învăţământul secundar inferior şi superior, cu un buget de timp de 36 de ore de predare-învăţare-evaluare distribuite pe parcursul unui an de studiu şi poate fi introdus în curriculum începând de la clasa a IV-a şi până la clasa a XI-a.

Structura cursului se bazează atât pe o serie de invarianţi, cât şi pe elemente variabile, după cum este prezentat în continuare.

Invarianţi: cursul se derulează pe un an de studiu; activităţile de predare-învăţare-evaluare pot fi susţinute de profesori de matematică, chimie, fizică, biologie sau profesori de învăţământ primar, care au promovat cursuri de abordare integrată a matematicii şi ştiinţelor; cursul are 6 teme fixate prin programa de faţă; fiecare temă va fi fi abordată interdisciplinar, fiind implicate şi relaţionate secvenţe specifice matematicii, fizicii, chimiei şi biologiei, precum şi secvenţe de modelare a realităţii, cu impact practic şi cotidian, cu relevanţă pentru prezent, dar mai ales pentru societatea în care vor trăi elevii care se află acum în şcoală.

Variabile:

 • cursul poate fi ales la oricare dintre clasele a IV-a până la a XI-a, inclusiv;
 • conţinuturile cursului sunt la libera alegere a profesorului, funcţie de specificul organizaţiei, specificul local, resursele organizaţiei şi caracteristicile şi aşteptările formabililor: preocupări, nivel de performanţă, stiluri de învăţare;
Competențe generale
 1. Identificarea unor fenomene, procese şi procedee întâlnite în activitatea cotidiană;
 2. Prelucrarea informaţiilor şi conceptelor utilizând metode specifice matematicii şi ştiinţelor;
 3. Rezolvarea de probleme şi situaţii problemă prin utilizarea de raţionamente inductive şi deductive;
 4. Comunicarea orală şi scrisă utilizând limbajul ştiinţific specific în formularea explicaţiilor, în conducerea investigaţiilor interdisciplinare şi în raportarea rezultatelor;
 5. Utilizarea tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor în culegerea de date, în prelucrarea şi comunicarea lor;
 6. Formarea capacităţii de a reflecta asupra lumii pe baza relaţionării cunoştinţelor interdisciplinare din aria curriculară matematică şi ştiinţe;
 7. Dezvoltarea personală prin formarea gândirii interdisciplinare şi gestiunea propriei învăţări.
Fii activ, pregătește-ți accesul către succes!
Notă de prezentare

Programa şcolară pentru disciplina „Fii activ, pregătește-ți accesul către succes!” reprezintă o ofertă curriculară opţională pentru învăţământul liceal, proiectată pentru un buget de timp de o oră/săptămână, pe durata unui an şcolar. Programa şcolară se poate studia în cadrul curriculumului la decizia şcolii sau în cadrul temelor incluse în activitatea corespunzătoare ariei curriculare „Consiliere şi orientare”.

Prezenta ofertă curriculară aduce o contribuţie importantă la atingerea finalităţilor educaţiei, aşa cum sunt acestea precizate în art.4 lit. b) şi c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare: „Educaţia şi formarea profesională a copiilor […] au ca finalitate principală formarea competenţelor necesare pentru […] ocuparea unui loc de muncă şi participarea la funcţionarea şi dezvoltarea unei economii durabile”.

Programa şcolară este construită pentru a pune în practică recomandările unor documente strategice europene*1) privind rolul sistemelor de educaţie şi formare în sprijinirea inserţiei profesionale a tinerilor. De asemenea, au fost valorificate recomandările specifice cu privire la serviciile de informare, consiliere şi orientare din documente europene de referinţă:

• “Dezvoltarea de puncte de referinţă privind educaţia şi formarea profesională pentru angajabilitate şi privind mobilitatea învăţării” (The Commission Staff Working Paper on the “Development of benchmarks on education and training for employability and on learning mobility” (2011) – document care accentuează faptul că „angajabilitatea” (employability) definită drept combinaţia de factori care asigură progresul în dezvoltarea carierei personale este necesar a fi concret susţinută prin sistemele de educaţie şi formare. În acest sens, pregătirea pentru angajare/carieră presupune “echiparea” individului cu competenţe cheie, sprijin pentru dezvoltarea motivaţiei şi înţelegerii unor aspecte legate de piaţa muncii care să le permită tinerilor planificarea şi progresul carierei. Contribuţia informării, consilierii şi orientării este explicit menţionată şi în facilitarea tranziţiei spre piaţa muncii.

• Rezoluţiile Consiliului Europei (2004, 2008)*2) care subliniază necesitatea facilitării accesului la servicii de consiliere pentru toţi cetăţenii, precum şi rolul important al informării, consilierii şi orientării ca suport concret pentru câştigarea autonomiei învăţării şi sprijin în deciziile individului privind educaţia continuă şi inserţia profesională.

Programa şcolară işi propune să contribuie la dezvoltarea următoarelor domenii de competenţe – cheie, menţionate în Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare:
– competenţe sociale şi civice;
– competenţe antreprenoriale;
– competenţa de a învăţa să înveţi;
– competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informaţiei ca instrument de învăţare şi cunoaştere.

Competenţe

Competenţele sunt ansambluri structurate de cunoştinţe, deprinderi şi atitudini dobândite prin învăţare, care permit identificarea şi rezolvarea în contexte diverse a unor probleme caracteristice unui anumit domeniu.

Competenţe generale

Competenţele generale se formează, în cazul nostru, pe parcursul unui an şcolar şi reflectă necesitatea explorării dezvoltării personale/a carierei, abilităţilor şi atitudinilor de informare/învăţare în vederea descoperirii şi experimentării potenţialului şi resurselor proprii, pentru a deveni o persoană responsabilă, autonomă, creativă şi independentă, capabilă să îşi planifice şi să ia decizii cu privire la opţiunile şi rutele de educaţie şi dezvoltare profesională.
1. Valorificarea resurselor personale în stabilirea şi atingerea ţintelor profesionale
2. Demonstrarea abilităţilor de localizare, evaluare şi interpretare a informaţiilor despre piaţa muncii şi despre angajare
3. Conceperea unei strategii proprii de dezvoltare profesională

Competenţe specifice

Competenţele specifice sunt derivate din competenţele generale şi constituie etape în dobândirea acestora. Pentru dezvoltarea competenţelor specifice sunt alocate 3-5 ore, în funcţie de complexitatea acestora, de specificul clasei de elevi, dar şi de opţiunile şi metodologia utilizate de cadrul didactic.

Conţinuturi

Conţinuturile selectate precum şi experienţele de învăţare propuse sunt corelate cu competenţele specifice avute în vedere. În cea mai mare parte, conținuturile prezintă realitatea nemediată privind piața muncii, orientând către utilizarea şi valorificarea documentelor, tipizatelor şi a procedurilor uzuale din domeniu. Conţinuturile sunt structurate pe 5 module tematice, specifice domeniului consilierii şi informării pentru carieră:
– Modulul I. „Vreau să muncesc. Care sunt resursele mele ?”
– Modulul II. „Căutarea unui loc de muncă. Care sunt informaţiile de care am nevoie şi cum le pot obţine ?”
– Modulul III. „Primul loc de muncă – documentele de angajare, specificul muncii, antreprenoriat”
– Modul IV. „Sănătatea şi protecţia în muncă”
– Modul V. „Auto-educaţia continuă – un drept şi o responsabilitate”

Sugestii metodologice

Sugestiile metodologice au rolul de a orienta cadrul didactic în aplicarea programei şcolare pentru proiectarea demersului didactic şi realizarea activităţilor de predare-învăţare-evaluare. Sugestiile metodologice includ metode şi mijloace de învăţământ, exemple de activităţi de învăţare, elemente de evaluare. Prezenta programă şcolară propune o ofertă flexibilă, care permite cadrului didactic să adapteze metodologia propusă, astfel încât acesta să asigure un demers didactic adaptat nevoilor grupului şi tinerilor cu care lucrează.

Prezenta ofertă curriculară a fost elaborată luând în considerare posibilitatea valorificării pe piaţa muncii a competenţelor şi cunoştinţelor dobândite de elevi prin studierea conţinuturilor propuse, precum şi pentru sprijinirea intereselor lor educaţionale.

În elaborarea programei şcolare au fost respectate principiile de proiectare curriculară specifice curriculumului naţional, valorificându-se propunerile Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Programa şcolară pentru disciplina opţională „Fii activ, pregătește-ți accesul către succes !” are următoarele finalităţi:
– informarea elevilor de liceu cu privire la prevederile legislaţiei muncii, din perspectiva angajatului, a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă sau aflate în şomaj;
– formarea deprinderilor de explorare a surselor de informare privind locurile de muncă disponibile pe piaţa muncii;
– stimularea resurselor personale de a lua decizii adecvate propriei structuri psiho-motivaţionale;
– dezvoltarea spiritului de iniţiativă şi a atitudinii de responsabilitate faţă de evoluţia profesională proprie;
– conceperea unei strategii proprii de abordare/reglare a problemelor socioprofesionale şi economice cu care se confruntă elevul.

Istoria Artei
Argument

Istoria Artei utilizează frecvent o terminologie ce permite clasarea pictorilor și artiștilor conform unor caracteristici generale istorice și stilistice, clasare uneori simplificatoare, dar practică. Orice apropiere a artiștilor de același stil de pictură, ale cărui caracteristici vizuale pot fi reperate, este considerată o mișcare artistica. Vorbim de o tendință sau de un curent când există un grup de artiști sub aceeași influență; pot exista școli care grupează artiștii prin aceeași metodă de formare; pot exista și grupuri de artiști reuniți în jurul unui manifest, adoptând aceleași decizii, dar exprimându-se în stiluri diferite.

Aceste manifestări artistice, limitate în timp, au o denumire și caracteristice vizuale precise, grupări artistice ale picturii occidentale (Europa, Statele Unite), care se succed din Renaștere până în zilele noastre, în cadrul școlilor naționale (flamandă, franceză, etc) și în marile centre ale picturii (Anvres, Veneția, etc).

Programa optionalului Istoria artei isi propune sa structureze aceste continuturi, conform unor abordari sintetice, tinand cont de evolutia lor cronologica. Rolul acestei discipline este atat unul informativ (doteaza elevul cu informatii privind evolutia miscarilor artistice), cat si unul formativ (formeaza atitudini prin educarea gustului estetic si a judecatii de valoare). Acesta va deveni capabil, in cunostinta de cauza, sa selecteze si sa ierarhizeze valoric, din multitudinea de manifestari vizuale, ceea ce este corespunzator din punct de vedere estetic.

Aceasta materie, impreuna cu celelelalte discipline din filiera umanista, contribuie la realizarea culturii artistice, intregind astfel personalitatea viitorului adult.

Competențe generale
 1. Abordarea universului creatiei artistice plastice din perspectiva cronologica
 2. Elaborarea unor judecati de valoare proprii bazate pe experiente de cunoastere
 3. Corelarea informatiilor specifice diferitelor domenii de cunoastere, in intelegerea fenomenului artistic din perspectiva istorica