Asociația Părinți – Profesori


Asociaţia Părinţi – Profesori din Colegiul Național “Matei Basarab” susține financiar următoarele proiecte și investiţii:

 

EXTRAS DIN STATUTUL ASOCIAȚIEI PĂRINȚI-PROFESORI

din COLEGIUL NAȚIONAL “MATEI BASARAB”

 

CAPITOLUL I: Dispoziții generale; denumirea, caracterul, sediul și durata asociației

ART.1 – ASOCIAȚIA PĂRINȚI – PROFESORI din COLEGIUL NAȚIONAL “MATEI BASARAB”, denumită în continuare prescurtat asociația, se constituie ca persoană juridică în conformitate cu art. 37 din Constituția României, precum și cu prevederile legii nr. 21/1924 si ale actelor constitutive.

ART. 2 – Asociația este organizată și funcționează ca asociație neguvernamentală, apolitică, nonprofit.

ART. 3 – Sediul Asociației este în București, Str. Matei Basarab nr. 32, sector 3.

ART. 4 – Asociația funcționează pe o durată nedeterminată.

CAPITOLUL II: Scopul și Obiectivele Asociației

ART. 5 – SCOPUL ASOCIAȚIEI:

 • Creșterea gradului de autonomie a Colegiului Național “Matei Basarab”;
 • Crearea unui parteneriat viabil părinți-cadre didactice;
 • Dezvoltarea relațiilor de colaborare școală-comunitate;
 • Respectarea și valorificarea tradiției Colegiului Național “Matei Basarab”;

ART. 6 – OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI:

 • Inițierea și/sau susținerea proiectelor de dezvoltare și ameliorare școlară;
 • Medierea relațiilor Colegiului Național “Matei Basarab” cu alte organizații și instituții;
 • Atragerea resurselor financiare extrabugetare;
 • Identificarea unor parteneri viabili pentru realizarea proiectelor derulate în țară și în străinătate;
 • Prezentarea ofertei educaționale a Colegiului în mediile interesate;
 • Promovarea imaginii colegiului în mass-media și comunitatea locală;
 • Mobilizarea părinților în susținerea materială și logistică a școlii;
 • Direcționarea resurselor obținute pentru realizarea proiectelor de dezvoltare, luând în considerație prioritățile Colegiului;
 • Acordare de consultanță pe probleme juridice, tehnice și economice Colegiului Național “Matei Basarab” în relațiile cu alte instituții;
 • Sponsorizarea unor activități culturale școlare și extrașcolare;
 • Stimularea elevilor și a cadrelor didactice cu rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile școlare naționale și internaționale;
 • Creșterea valorii inventarului școlii prin achiziționarea de material didactic modern, aparatură, cărți și reviste de specialitate;
 • Conservarea și întreținerea localului școlii-monument istoric al Capitalei, în vederea asigurării unor bune condiții pentru desfășurarea activității școlare.

CAPITOLUL III: Membrii asociației. Drepturi și îndatoriri

ART. 7 – Membrii fundației sunt: membri fondatori, membri, membri de onoare.

ART. 8 – Persoanele care au participat la înființarea asociației și figurează ca atare în actele destinate înregistrării sunt membri fondatori.

ART. 9 – Pot fi membri ai asociației:

 • Părinți ai actualilor elevi;
 • Părinți ai absolvenților liceului;
 • Absolvenți ai colegiului ;
 • Profesori ai colegiului;

ART. 10 – Pot deveni membri ai asociației persoanele care aderă și recunosc statutul, acționează pentru îndeplinirea obiectivelor și solicită înscrierea printr-o cerere adresată comitetului de direcție.
Cererile de înscriere se discută și se aprobă în ședințe ale comitetului de direcție.

ART. 11 – Membrii de onoare pot fi personalități din țară sau din străinătate care împărtățesc scopul și obiectivele asociației și o sprijină în activitatea sa.
Calitatea de membru de onoare va fi acordată de comitetul de direcție la propunerea unui număr de cel puțin 5 membri ai acestuia.

ART. 12 – Drepturile membrilor asociației :

 • de a alege și de a fi aleși în comitetul de direcție;
 • de a participa cu drept de vot la adunarea generală ți la alegerea organelor de conducere a asociației;
 • de a-și exprima liber opiniile proprii la toate nivelurile asociației;
 • de a participa la toate programele și activitățile desfășurate de asociație;
 • de a fi recompensați pentru contribuția proprie la activitățile asociației în raport cu mijloacele financiare disponibile în acest sens de către aceasta;
 • să fie reprezentați în consiliul de administrație al colegiului

ART. 13 – Îndatoririle membrilor asociației sunt:

 • de a respecta prevederile statutului asociației;
 • de a respecta hotărârile și deciziile organelor de conducere ale asociației;
 • de a participa efectiv la realizarea scopului și obiectivelor asociației;
 • de a achita cotizația anuală stabilită;

ART. 14 – Membrii fondatori și membrii asociației plătesc o cotizație al cărui cuantum anual este stabilit de adunarea generală la propunerea Consiliului director.

ART. 15 – Calitatea de membru se pierde în următoarele situații;

 • încălcarea gravă a prevederilor Statutului asociației;
 • producerii de prejudicii morale sau materiale asociației
 • activități contrare scopului asociației;
 • prin neplata cotizației stabilite în adunarea generală timp de un an;
 • la cerere

ART. 16 – Excluderea unui membru al asociației în baza art. 15 punctele a)-d) este decisă cu majoritate simplă de către adunarea generală într-o ședință la care a fost invitat să ia parte.

Asociatie