Concurs Administrator de patrimoniu: calendar, bibliografie, fișa postCalendarul de desfăşurare a concursului de ocupare a postului  de administrator de patrimoniu,

durata contractului individual de muncă – perioadă nedeterminată

 

Nr. crt. Etapa de concurs Data / perioada Ora Locaţia
1 Depunerea dosarelor candidaţilor 28.02.2017- 13.03.2017 9,00 – 13,00 Secretariatul colegiului
2 Selecţia dosarelor 14.03.2017 9,00 – 13,00
3 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 14.03.2017 14,00 Avizierul colegiului
4 Depunerea contestaţiilor 15.03.2017 9,00 – 11,00 Secretariatul colegiului
5 Afişarea rezultatelor contestaţiilor 15.03.2017 16,00 Avizierul colegiului
6 Proba scrisă 21.03.2017 9,00 Sala de consiliu a colegiului
7 Afişarea rezultatelor de la proba scrisă 21.03.2017 13,00 Avizierul colegiului
8 Depunerea contestaţiilor în urma susţinerii probei scrise 21.03.2017 13,30 – 15,30 Secretariatul colegiului
9 Afişarea rezultatelor contestaţiilor 21.03.2017 17,00 Avizierul colegiului
10 Susţinerea interviului 22.03.2017 9,00 Sala de consiliu a colegiului
11 Afişarea rezultatelor după susţinerea interviului 22.03.2017 12,00 Avizierul colegiului
12 Depunerea contestaţiilor în urma susţinerii interviului 22.03.2017 12,30 – 13,00 Secretariatul colegiului
13 Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor 22.03.2017 15,00 Avizierul colegiului
14 Afişarea rezultatelor finale 23.02.2017 12,00 Avizierul colegiului

Bibliografia concursului  pentru ocuparea postului de administrator de patrimoniu

 

 1. LEGEA nr.22/1969, modificata si completata prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările si completările ulterioare; ;
 2. U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările si completările ulterioare;
 3. G nr. 925/ 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare;
 4. G nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
 5. M.F.P nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 6. M.F.P nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificările si completările ulterioare;
 7. LEGEA nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările si completările ulterioare;
 8. ORDIN nr. 5079 / 2016 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
 9. LEGEA nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si completările ulterioare;
 10. LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare ;
 11. LEGEA nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările si completările ulterioare- secțiunea VI .

CONCURSUL VA CONSTA  ÎN URMĂTOARELE ETAPE:

– selecția dosarelor

– proba scrisă – 100 de puncte

– interviu – 100 de puncte

Candidații trebuie să obțină minim 70 de puncte la fiecare probă. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a celor două probe. Se consideră admiși candidații care au obținut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare.

 

FIŞA CADRU

A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR

DE  ADMINISTRATOR FINANCIAR DE PATRIMONIU

 

            În temeiul Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor cu numărul ………, de  ………………………., se încheie astăzi, ………….,  prezenta fişă a postului.

Numele şi prenumele: ……………………………………….

Specialitatea: ……………………….

Denumirea postului: ADMINISTRATOR PATRIMONIU

Decizia de numire: ……………………………………..

Încadrarea: ADMINISTRATOR PATRIMONIU  CU STUDII SUPERIOARE

Cerinţe:

 • Studii: SUPERIOARE
 • studii specifice postului: CURSURI DE PERFECŢIONARE ÎN DOMENIU
 • vechime: MINIM 2 ANI ÎN DOMENIU

Relaţii profesionale:

 • ierarhice de subordonare: director, director adjunct;
 • de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ;
 • de reprezentare a unităţii şcolare.

 

I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI

1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR

1.1. Elaborarea documentelor de proiectare a activităţii conform specificului postului.
1.2. Realizarea planificării activităţii de distribuire a materialelor şi accesoriilor necesare desfăşurării activităţii personalului din unitatea de învăţământ.
1.3. Elaborarea graficelor de activitate pentru personalul de îngrijire şi pază din unitatea de învăţământ.
1.4. Elaborarea tematicii şi a graficului de control ale activităţii personalului din subordine.

2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR
2.1. Identificarea soluţiilor optime, prin consultare cu conducerea unităţii, pentru toate problemele ce revin sectorului administrativ.
a) Întocmeşte planul de activităţi a compartimentului şi îl prezintă spre aprobare conducerii unităţii, în care cuprinde sarcinile fiecărui angajat, programul de lucru şi modul cum evaluează activitatea acestora ( indicatori de performanţă);
b) Monitorizează permanent îndeplinirea exemplară a sarcinilor personalului din subordine, conform criteriilor de evaluare prevăzute în fişa postului;
c) Se preocupă pentru asigurarea condiţiilor optime de muncă a salariaţilor din subordine, a materialelor de curăţenie necesare şi de protecţie a muncii;
d) Se asigură că la fiecare loc de muncă, nu există condiţii vătămătoare sau periculoase, care să aducă atingere sănătăţii subordonaţilor;
e) Este preocupat permanent de folosirea judicioasă şi economică a materialelor de întreţinere şi curăţenie, a energiei electrice şi termice, aspecte ce se vor regăsi în planul de activităţi anuale;
f) Pregăteşte cu personalul din subordine, localul şcolii pentru începerea anului şcolar în cele mai bune condiţii, se asigură că există curăţenie atât în spaţiile interioare, cât şi în grădina şi curtea şcolii;
g) Prin personalul propriu, participă la înlăturarea comportamentului neadecvat al elevilor, informează conducerea şcolii sau profesorul de serviciu dacă sunt elevi care fumează în grupurile sanitare, pe culoarele şcolii sau în alte spaţii, precum şi alte abateri de la disciplina şcolii;
h) În cazul condiţiilor meteo deosebite, are obligaţia de a degaja căile de acces în unitate şi în incinta acesteia;
i) asigură baza materială pentru buna desfăşurare a examenelor naţionale precum şi a altor activităţi la nivelul unităţii şcolare;
j) Răspunde de prezenţa personalului la timp în şcoală şi solicită conducerii şcolii învoiri pentru subordonaţi sau propune graficul cu planificare în CO în funcţie de nevoile şcolii.

2.2. Organizarea şi gestionarea bazei materiale a unităţii de învăţământ.
a) Administrează judicios şi responsabil patrimoniul şcolii, se preocupă permanent de revizii tehnice şi reparaţii la instalaţiile sanitare, mobilier, recuperarea pagubelor provocate de elevi;
b) În limita dotărilor şi pregătirii profesionale a personalului, se va preocupa de repararea mobilierului, a uşilor şi dotărilor sălilor de clasă şi laboratoare.
c) Propune conducerii şcolii efectuarea periodică a lucrărilor de reparaţii, igienizare şi modernizare.
d) Membru al Comisiei de recepţie a valorilor de orice fel achiziţionate de şcoală.

2.3. Elaborarea documentaţiei necesare, conform normelor în vigoare, pentru realizarea de achiziţii publice în vederea dezvoltării bazei tehnico – materiale a unităţii de învăţământ.
a) În calitate de membru al comisiei de analiza ofertelor şi licitaţiilor, va promova calitatea, exigenţa şi respectarea cantităţilor de lucrări ce se vor contracta. Reprezintă conducerea şcolii la aceste activităţi şi se asigură că firmele contractante îşi respectă prevederile calitative în execuţia lucrărilor.
b) Este membru în Comisia de licitaţie/ ofertare.

2.4. Înregistrarea întregului inventar mobil şi imobil al unităţii de învăţământ în registrul inventar al acesteia şi în evidenţele contabile.
a) Răspunde de inventarul unităţii;
b) La sosirea în unitate a bunurilor, are obligaţia de a le înregistra în ordine cronologică, funcţie de documentele de primire;
c) Întocmeşte Nota de Intrare şi Recepţie pe care o predă serviciului Contabilitate;
d) Eliberează bunurile primite pe baza Bonului de consum compartimentelor şi persoanelor desemnate de director;
e) Înregistrează în Registrul numerelor de inventar mijloacele fixe şi inscripţionează numărul de inventar, pe acestea;
f) Separat, ţine evidenţa obiectelor de inventar în folosinţă ;
g) La sfârşitul fiecărui an calendaristic (şi ori de câte ori intervine o schimbare) efectuează inventarierea faptică a patrimoniului împreună cu Comisia constituită la nivelul unităţii prin decizie internă şi centralizează propunerile de scoatere din uz a obiectelor cu termen de păstrare expirat;
h) Este membru al comisiei de casare şi declasare a bunurilor.

2.5. Asigurarea îndeplinirii formelor legale privind schimbarea destinaţiei bunurilor ce aparţin unităţii de învăţământ
a) Are obligaţia de a întocmi, în termen de 24 ore, procese verbale de custodie pentru bunurile care sunt solicitate în afara unităţii şcolare, având evidenţa la zi a acestor bunuri;
b) În momentul în care intervine o schimbare în inventar are obligaţia de a întocmi noul inventar care va purta data la care s-a produs schimbarea.

2.6. Recuperarea / remedierea pagubelor materiale, de orice fel, aflate în patrimoniul şcolii.
a) Este responsabil cu securitatea clădirii şi a patrimoniului;
b) Controlează permanent sursele generatoare de incendii şi asigură dotările necesare pentru a preîntâmpina asemenea evenimente;
c) Colaborează cu profesorii diriginţi şi profesorul de serviciu pentru recuperarea pagubelor provocate de elevi ( întrerupătoare, geamuri, table, uşi, mobilier, etc).

3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE
3.1. Asigurarea condiţiilor de relaţionare eficientă cu întregul personal al unităţii de învăţământ.
3.2. Promovarea unui compartiment asertiv în relaţiile cu personalul unităţii de învăţământ.
3.3. Asigurarea comunicării cu factorii ierarhici superiori, familia, partenerii economici şi sociali.

4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE
4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.
4.2. Participă la stagii de formare / cursuri de perfecţionare, etc.
4.3. Aplicarea în activitatea curentă a cunoştinţelor / abilităţilor / competenţelor dobândite prin formare continuă / perfecţionare.

5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE
5.1. Promovarea sistemului de valori al unităţii la nivelul comunităţii.
5.2. Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale.
5.3. Participarea şi implicarea în procesul decizional în cadrul instituţiei şi la elaborarea şi implementarea proiectului instituţional.
5.4. Iniţierea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor.
5.5. Atragerea de sponsori în vederea dezvoltării bazei materiale a unităţii.

 

II. ALTE ATRIBUŢII

În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, precum şi să respecte normele, procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii:

a) Răspunde de prelucrarea periodică a salariaţilor, a normelor de securitate şi protecţia muncii şi simulează comportamentul salariaţilor la locul de muncă, în caz de calamităţi sau situaţii de urgenţă, conform procedurilor elaborate de conducerea şcolii.
b) Membru al Comisiei de Casare;
c)  Membru al Comisiei de recepţie a valorilor de orice fel achiziţionate de şcoală;
d) Membru al Comisiei de securitate şi sănătate în şcoală, de prevenire şi stingere a incendiilor şi de apărare împotriva dezastrelor;
e) Membru al Comisiei pentru  gestionarea şi distribuirea manualelor  pentru clasele IX – X;
f) Membru al Comisiei de arhivare a documentelor şi înregistrărilor.

Răspunderea disciplinară:

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului şi / sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii.

 

Director,

(nume, semnătură, stampilă)                                             Semnătura titularului de luare la cunoştinţă:

                                                                                    ……………………………………………………

 

Data: ………………….