Concurs Muncitor calificat: calendar, bibliografie, fișa postCalendarul de desfăşurare a concursului de ocupare a postului  de muncitor calificat,

durata contractului individual de muncă – perioadă nedeterminată

 

Nr. crt. Etapa de concurs Data / perioada Ora Locaţia
1 Depunerea dosarelor candidaţilor 28.02.2017- 13.03.2017 9,00 – 13,00 Secretariatul colegiului
2 Selecţia dosarelor 14.03.2017 9,00 – 13,00
3 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 14.03.2017 14,00 Avizierul colegiului
4 Depunerea contestaţiilor 15.03.2017 9,00 – 11,00 Secretariatul colegiului
5 Afişarea rezultatelor contestaţiilor 15.03.2017 16,00 Avizierul colegiului
6 Proba scrisă 21.03.2017 9,00 Sala de consiliu a colegiului
7 Afişarea rezultatelor de la proba scrisă 21.03.2017 13,00 Avizierul colegiului
8 Depunerea contestaţiilor în urma susţinerii probei scrise 21.03.2017 13,30 – 15,30 Secretariatul colegiului
9 Afişarea rezultatelor contestaţiilor 21.03.2017 17,00 Avizierul colegiului
10 Susţinerea interviului 22.03.2017 11,00 Sala de consiliu a colegiului
11 Afişarea rezultatelor după susţinerea interviului 22.03.2017 13,00 Avizierul colegiului
12 Depunerea contestaţiilor în urma susţinerii interviului 22.03.2017 13,30 – 14,00 Secretariatul colegiului
13 Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor 22.03.2017 15,00 Avizierul colegiului
14 Afişarea rezultatelor finale 23.02.2017 12,00 Avizierul colegiului
 

Bibliografia concursului  pentru ocuparea postului de muncitor calificat

 1. LEGEA nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si completările ulterioare;
 2. LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare ;
 3. LEGEA nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările si completările ulterioare- secțiunea VI;
 4. Întreţinere şi reparaţii la instalaţii sanitare, apă, canalizare;
 5. Cartea instalatorului / electricianului de Gh. Chiriţă şi C. Alexa – Editura Tehnică.

 CONCURSUL VA CONSTA  ÎN URMĂTOARELE ETAPE:

– selecția dosarelor

– proba scrisă – 100 de puncte

– interviu – 100 de puncte

Candidații trebuie să obțină minim 50 de puncte la fiecare probă. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a celor două probe. Se consideră admiși candidații care au obținut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare.

FISA INDIVIDUALA A POSTULUI

MUNCITOR CALIFICAT

 

În temeiul legii şi al Contractului Colectiv de Munca Unic la Nivelul Inspectoratului Municipiului Bucureşti, încheiat în temeiul Contractului  Colectiv la Nivel de Ramură Învăţământ, înregistrat la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale sub nr…………….., dintre I.S.M.B. şi.sindicatele afiliate desemnate de federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ, la care subsemnatul (a) ader, obligându-mă să respect prevederile  contractului colectiv de muncă, se încheie azi…………………..prezenta fişă individuală a postului:

 1. 1. Postul: MUNCITOR CALIFICAT
 2. Poziţia numele ……………………………….
 3. Compartimentul: Personal operativ şi de deservire
 4. Norma de activitate – 40 ore/săptămână
 5. Cerinţe:

– Medii / şcoală profesională

– Vechime: minim 10 ani în specialitatea postului

– Specifice postului – cursuri calificare

 1. Relaţii a) ierarhice – Director, Director adjunct
 2. b) subordonare –  Administrator de patrimoniu
 3. b) colaborare – serviciul secretariat, contabilitate, restul personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic

Domnul/ doamna……………………………….. , posesor al contractului individual de muncă, înregistrat în registrul de evidenţă a salriaţilor la nr…………., are următoarele atribuţii şi sarcini, structurate pe următoarele capitole:

 

CAPITOLUL I:

Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentând o normă de bază corespunzătoare unei părţi de 100% din salariul de bază, stabilite la data de ……….……….

 

CAPITOLUL II: Atribuţii şi responsabilităţi:

 1. Programul zilnic va fi: între 6 – 14 sau 13 – 21.
 2. În timpul programului va avea ţinută vestimentară corespunzătoare postului ocupat;
 3. Muncitorul va lucra acolo unde este solicitat indiferent de zona repartizată pentru munca zilnică. Va verifica zilnic starea de funcţionare a instalaţiei sanitare semnalând orice defecţiune administratorului de patrimoniu;
 4. În perioada sezonului rece se va preocupa de asigurarea materialului necesar pentru intervenţii urgente ca: înlocuirea geamurilor sparte, închiderea uşilor şi ferestrelor, verificarea surselor de căldură, înlăturarea zăpezii astfel încât să se asigure un acces cât mai bun în şcoală, atât în curtea şcolii cât şi pe trotuarul din faţa şcolii;
 5. Va colabora cu administratorul de patrimoniu şi cu restul personalului de întreţinere pentru remedierea defecţiunilor produse asupra mobilierului şcolii, uşilor, geamurilor, grilajelor, obiectelor aflate în curţile interioare ale şcolii;
 6. Este interzis comportamentul necivilizat, atât faţă de elevi cât şi faţă de întregul personal al şcolii;
 7. Orice nemulţumire este adusă la cunoştinţă administratorului şcolii în scris, cu număr de înregistrare de la secretariatul colegiului;
 8. Nerespectarea sarcinilor atrage după sine sancţionarea salariatului, iar în cazul unor discuţii contradictorii purtate cu cadrele didactice sau restul personalului, administratorul şcolii împreună cu directorul de serviciu vor lua măsurile ce se impun;
 9. În cazul solicitării de către conducerea şcolii sau a administratorului în efectuarea altor servicii decât cele menţionate în prezenta fişă, conform competenţelor profesionale, este obligatoriu să dea curs solicitării.
 10. Va respecta cu stricteţe :
 • Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319 / 2006, cu modificările şi completările ulterioare – Normele privind securitatea şi sănătatea în muncă specifice postului ;
 • Prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare ;
 • Prevederile Legii nr.333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, secţiunea VI, cu modificările şi completările ulterioare ;
 • Prevederile Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMENCŞ 5079 / 2016 ;
 • Prevederile Codului de etică şi integritate al Colegiului Naţional « Matei Basarab ».

 

DIRECTOR,                                                             ANGAJAT,