Concurs pentru ocuparea postului de ingrijitor – 15 ianuarie 2019 ANUNŢ

 

COLEGIUL NAŢIONAL “MATEI BASARAB” cu sediul în: localitatea Bucureşti, str. Matei Basarab, nr. 32, sector 3, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286 / 2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027 / 2014.

 • Denumirea postului – îngijitor – post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

–  nivelul studiilor: medii / generale, urmate de un curs de perfecţionare în domeniu.

–  disponibilitate pentru program prelungit în situaţii speciale

–  abilităţi de comunicare şi relaţionare

Data,  ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă: data de 15 ianuarie 2019, ora 9,00 la sediul instituţiei – Str. Matei Basarab nr.32, sector 3.

Proba de interviu: data de 16 ianuarie 2019, ora 9,00, la sediul instituţiei.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 8 ianuarie 2019,  la sediul instituţiei (secretariat).

Date contact:  Secretar şef – Dragne  Doiniţa,  tel: 021 – 321.66.40

 

Reprezentant legal,

Director,

Prof. Şorop Maria Lidia

 

Relaţii suplimentare la secretariatul colegiului – Secretar şef  Dragne Doiniţa sau la telefon 021 – 321.66.40.

 

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTULUI DE ÎNGRIJITOR DURATA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ – PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

 

Nr. crt. Etapa de concurs Data / perioada Ora Locaţia
1 Depunerea dosarelor candidaţilor 19.12.2018 – 08.01.2019 9,00-16,00 Secretariatul colegiului
2 Selecţia dosarelor 08.01.2019 9,00 – 13,00
3 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 08.01.2019 14,00 Avizierul colegiului
4 Depunerea contestaţiilor 08.01.2019 14,00 – 16,00 Secretariatul colegiului
5 Afişarea rezultatelor contestaţiilor 08.01.2019 15,00 Avizierul colegiului
6 Proba scrisă 15.01.2019 9,00 Sala de consiliu a colegiului
7 Afişarea rezultatelor de la proba scrisă 15.01.2019 13,00 Avizierul colegiului
8 Depunerea contestaţiilor în urma susţinerii probei scrise 15.01.2019 13,30 – 15,30 Secretariatul colegiului
9 Afişarea rezultatelor contestaţiilor 15.01.2019 17,00 Avizierul colegiului
10 Susţinerea interviului 16.01.2019 9,00 Sala de consiliu a colegiului
11 Afişarea rezultatelor după susţinerea interviului 16.01.2019 12,00 Avizierul colegiului
12 Depunerea contestaţiilor în urma susţinerii interviului 16.01.2019 12,30 – 13,00 Secretariatul colegiului
13 Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor 16.01.2019 14,00 Avizierul colegiului
14 Afişarea rezultatelor finale 16.01.2019 14,30 Avizierul colegiului
 

 

DIRECTOR,

PROF. ŞOROP MARIA LIDIA

 

 CONŢINUTUL  DOSARULUI  DE CONCURS

 

 1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducerii Colegiului Naţional “Matei Basarab”;
 2. Carte de identitate sau orice  alt document,  potrivit legii care atestă identitatea (copie xerox);
 3. Copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. Carnet de muncă, raport REVISAL sau după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă, în copie;
 5. Cazier judiciar;
 6. Adeverinţă medicală cu menţiunea “APT PENTRU ANGAJARE” care să ateste starea de sănătate corespunzătoare  eliberată  de medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. Adeverinţă curs igienă (specific unităţilor şcolare).

 

 • ACTELE PREVĂZUTE LA PUNCTELE 2 – 4 VOR FI PREZENTATE ŞI ÎN ORIGINAL ÎN VEDEREA VERIFICĂRII CONFORMITĂŢII COPIILOR.
 • DOSARUL TREBUIE SĂ CUPRUNDĂ TOATE DOCUMENTELE ŞI ÎN ORDINEA ENUMERATĂ MAI SUS.

 

 

COLEGIUL NAŢIONAL

“MATEI BASARAB”

Str.Matei Basarab nr.32, sector 3, Bucureşti,

Tel/fax:021-321.66.40;Tel:021-322.39.60

E-mail: cnmb1859@yahoo.com

Cod fiscal: 4340528

Cod sirues: 0765143

Prelucrător date cu caracter personal nr.10225 / 2008

 

FIŞA INDIVIDUALĂ A POSTULUI

Pentru ocuparea funcţiilor nedidactice

INGRIJITOR

Unitatea de învăţământ: Colegiul Naţional „Matei Basarab”

În temeiul Legii nr.53/2003 – Codul Muncii, actualizată prin Legea nr.40 / 31.03.2011 şi al Contractului individual de muncă înregistrat sub nr. ____ / ________ în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor, se încheie astăzi, ________ prezenta Fişă a Postului, anexă la contractul individual de muncă:

 1. Numele şi prenumele: ________________
 2. Studii: _________________
 3. Postul pe care este încadrat: Ingrijitor
 4. Norma de activitate: 8 ore / zi 40 ore/săpt.

Poziţia:

Relaţii de subordonare:

 • conducerea unităţii şcolare
 • responsabil serviciul administrativ

 

Relaţii de colaborare:

 1. în cadrul unităţii şcolare:
 • directorii unităţii şcolare
 • personalul unităţii şcolare (profesori)
 • serviciul secretariat
 • serviciul de contabilitate

 

 1. cu alte instituţii:
 • Inspectoratul Şcolar de sector
 • Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti
 • unităţi de învăţământ din Bucureşti
 • servicii de contabilitate din centre de execuţie bugetară

Doamna _____________________ posesoare a Contractului Individual de Muncă înregistrat sub nr. _____ / ________ în registrul general de evidenţă a salariaţilor, mă oblig să respect următoarele atribuţii, sarcinile reprezentând  8 ore / zi, 40 ore/săptămână.

 

Atribuţii şi responsabilităţi

 1. Perimetrul de lucru:
 • Sălile de clasă din Corpul A de la parter (sala 1,2,3,4,5,6,7, cabinet Limbi străine) – în schimbul I;
 • Sălile de clasă din Corpul A de la et.II (sala 15,16,17,18, cabinet Limbă şi comunicare, sala 20) – în schimbul II;
 • Toalete elevi şi culoare parter – în schimbul I;
 • Sala de festivităţi, sala de sport, curtea şcolii, muzeu, spaţii comune, împreună cu  tot personalul administrativ.
 1. Prezenţa la programul zilnic:

Schimbul I:  orele 600 -1400;

Schimbul II: orele 1300– 2100.

 1. În timpul programului va avea ţinută vestimentară obligatorie, respectiv echipamentul individual de lucru;
 2. În fiecare dimineaţă se va şterge praful din sălile de curs – bănci, catedre, pervazurile ferestrelor şi se aerisesc sălile de curs, laboratoarele, culoarele (atunci când este posibil) ;
 3. Verifică zilnic, la intrarea în schimb, sălile de clasă şi consemnează neregulile în caietul de procese verbale ;
 4. La schimbarea turei se aruncă din coş resturile menajere şi se adună hârtiile;
 5. Dacă în timpul efectuării curăţeniei sunt găsite obiecte personale ale elevilor, acestea vor fi predate şefului ierarhic sau serviciului secretariat spre a se lua legătura cu elevii respectivi prin profesorii diriginţi pt. recuperarea bunurilor de către aceştia. Orice reclamaţie în acest sens atrage după sine sancţionarea salariatului;
 6. După intrarea elevilor în clasă, la fiecare tură se mătură curtea şcolii sau se adună numai hârtiile;
 7. În funcţie de condiţiile meteo,  participă la degajarea căilor de acces în şcoală;
 8. Grupurile sanitare se curăţă după fiecare pauză, iar la sfârşitul fiecărei ture se pune dezinfectant;
 9.  După fiecare pauză se spală holurile şi scările (dacă aceasta este necesar);
 10.  Informează administratorul şcolii asupra defecţiunilor apărute în timpul programului;
 11.  În timpul orelor de curs supraveghează palierele, pentru a nu permite nici unei persoane să deranjeze orele de curs;
 12.  Respectă programul de lucru şi îndeplineşte orice sarcină de serviciu primită de la direcţiunea unităţii sau de la şeful ierarhic;
 13.  Este interzis comportamentul necivilizat atât faţă de elevi cât şi faţă de întregul personal al şcolii;
 14.  Orice nemulţumire este adusă la cunoştinţă administratorului şcolii, de preferat în scris;
 15.  Personalul de îngrijire va unde este solicitat indiferent de zona repartizată pentru munca zilnică;
 16.  Participă lunar la instruirea în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă
 17.  Orele suplimentare efectuate peste programul de lucru vor fi compensate cu ore libere plătite în următoarele 60 zile calendaristice după efectuarea acestora.
 18.  Efectuează concediul legal de odihnă conform planificării prealabile întocmite de şeful  de compartiment până la data de 31 decembrie a anului respectiv;
 19.  Se prezintă periodic sau ori de câte ori este necesar la controlul medical efectuat de firma de Medicina Muncii în unitate;
 20.  Nerespectarea clauzelor prevăzute în contractul individual de muncă, atrage după sine sancţionarea salariatului, până la desfacerea contractului individual de muncă.

 

Data: _____________

 

Director,                                             Am luat la cunoştinţă şi am primit un exemplar:

(nume, semnătură, stampilă)                                                 

Semnătura: ………………………

    

TEMATICA CONCURSULUI

 1. Utilizarea materialelor de curăţenie necesare activităţii specifice postului
 2. Utilizarea materialelor antiderapante în sezonul rece
 3. Rolul personalului nedidactic în cadrul şcolii
 4. Prevenirea accidentelor în incinta unităţii de învăţământ
 5. Norme de conduită în releţiile din unitatea şcolară
 6. Norme de protecţia şi securitatea în muncă pentru laboratoarele de chimie şi biologie.

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea 1/2011- Legea Educației Naționale cu completările și modificările ulterioare;
 2. OMENCȘ-5079/2016 – Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;
 3. Noţiuni fundamentale de igienă la nivelul unităţilor şcolare;
 4. Norme N.T.S.M / P.S.I. prevăzute în Legea 319/ 2006 cu completările şi modificările ulterioare;

 

CONCURSUL VA CONSTA  ÎN URMĂTOARELE ETAPE:

– selecția dosarelor

– proba scrisă – 100 de puncte

– interviu – 100 de puncte

Candidații trebuie să obțină minim 50 de puncte la fiecare probă. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a celor două probe. Se consideră admiși candidații care au obținut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare.

 

DIRECTOR,

PROF. ŞOROP MARIA LIDIA