Conţinutul dosarului de concurs: administrator de patrimoniu, muncitor calificat  1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducerii Colegiului Naţional “Matei Basarab”;
  2. Carte de identitate sau orice  alt document,  potrivit legii care atestă identitatea (copie xerox);
  3. Copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  4. Carnet de muncă, raport REVISAL sau după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă, în copie;
  5. Cazier judiciar;
  6. Adeverinţă medicală cu menţiunea “APT PENTRU ANGAJARE” care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ( eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului) de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
  7. Curriculum vitae (format EUROPASS);

 

  • ACTELE PREVĂZUTE LA PUNCTELE 2 – 4 VOR FI PREZENTATE ŞI ÎN ORIGINAL ÎN VEDEREA VERIFICĂRII CONFORMITĂŢII COPIILOR.
  • DOSARUL TREBUIE SĂ CUPRUNDĂ TOATE DOCUMENTELE ŞI ÎN ORDINEA ENUMERATĂ MAI SUS.